Thục Hán Võ Thánh, khả năng phòng thủ cực mạnh, Thanh Long Đao vung lên có thể phân định anh hùng thiên hạ

Thục Hán Mãnh Tướng, văn võ song
toàn, vị tướng toàn diện có thể tả
xung hữu đột

Ngụy Quốc Mưu Sĩ, xuất quỷ nhập
thần, có thể đánh bại kẻ địch trong
nháy mắt

Đông Ngô Thần Xạ, vị tướng có khả năng
di chuyển linh hoạt và gây sát thương vật
lý rất lớn

Ngụy Quốc Công Tử, lối chơi linh hoạt đòi hỏi sự
khéo léo, bộ kỹ năng đặc biệt có thể tạo lên đột
phá trong chiến trường